Рогатинська громада тепер має свій місцевий закон

Цей документ є Конституцією рогатинської громади у межах прав та повноважень, які сьогодні Основ­ний Закон держави надав громадам. За обсягом доволі об’ємний, тож міська рада випустить його окремою книгою і вручить кожному депутату для керівництва в роботі.

Повідомляє сайт РОГАТИН СЬОГОДНІ посилаючись на сайт Рогатинської міської ради.

Заступник міського голови Микола Шинкар продемонстрував присутнім у сесійній залі, який вигляд матиме коштовна відзнака – “Почесний грома­дянин м.Рогатина”, передбачена Статутом територіальної громади м.Рогатина. Щоб її удостоїтись, потрібно буде попередньо отримати нагороду “За заслуги перед містом”, котру вручатимуть щорічно під час святкування Дня міста. Крім того, міський голова на час дії його повно­важень матиме почесний ланцюг міського голови – символ керівника міста з магдебурзьким правом за прикладом інших міст, які свого часу також були наділені цим правом. У Статуті  впорядковано поло­ження про подяку міського голови, грамоту, цінні подарунки, що перед­бачають відповідне бюджетне фінан­сування і слугуватимуть виявом поваги та вдячності влади міста членам громади Рогатина.

Іншим рішенням міська рада виділила зі скарбниці міста 25 тис. грн. для проведення науково-правової експертизи документів щодо кон­ф­лікт­ної ситуації з гр. М.Марченко, що полягає у невизначеності та не ви­рішенні земельних і майнових проблем за адресою на вул. М.Уг­рина-Без­грішного в Рогатині. Екс­пер­тизу проводитиме Інститут дер­жави і права ім. В.Корецького.

Депутати  також  внесли  зміни  до 4 міських програм – підтримки гро­мад­ських організацій, підтримки учас­ників АТО, розвитку та фінан­сової підтримки комунальних під­приємств міста і соціально-еконо­мічного роз­витку. Причому, жодна із програм не була ущемлена  з точки зору вже наданих раніше на їх реалі­зацію коштів. Варто відзначити й той факт, що відповідно до міської Прог­рами підтримки громадських орга­нізацій депутати виділили 5 тис. грн. станиці “Рогатин” “Пласту” для придбання продуктів харчування учасникам літнього пластового виш­кільного табору “Земля Героїв”.

Критична ситуація з утилізацією твердих побутових відходів у м.Льво­ві показала, що без об’єднання зусиль на регіональному рівні ймовірність виникнення проблем вивезення ТПВ існує надалі. Тому заслуговує під­трим­ки ініціатива Івано-Франківської ОДА і низки міських рад області щодо підписання Меморандуму про парт­нерство та співпрацю у сфері повод­ження з ТПВ на території області. Рогатинська міська рада вирішила приєднатися до цього Меморандуму. “В області працює комісія з Нідер­ландів стосовно організації будів­ництва на Івано-Франківщині сміттє­переробного заводу. Приєднанням до Меморандуму ми засвідчуємо нашу готовність також бути учасниками цього важливого процесу”, – повідо­мив на сесії міський голова Сергій Насалик.

Як стало відомо, за рахунок виді­лених міською радою бюджетних коштів вийшли друком 5-ий та 6-ий томи матеріалів 4-ої і 5-ої конфе­ренцій,   присвячених   відповідно 160-ій  річниці  від  дня  на­роджен­ня,100-літтю з дня смерті Івана Франка та 110-ій річниці від дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Сторінки цих добротних з точки зору поліграфії видань та надзвичайно цінних у сенсі дослід­ницької праці багатьох науков­ців, пошуковців, громадських діячів та активістів,  небайдужих до долі рідного краю, відтепер зберігатимуть для ниніш­нього та наступних поколінь скарби минулого, оті безцінні над­бання історії опільського краю, без яких не мислимо себе великою європейською нацією.